Pla dels Catalans

PDR.cat 2020

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 és un dels principals instruments
de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural
dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestal.